Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

SMMM Muhasebe Standartları Ders Notu  SMMM TMS7-Nakit Akış Tabloları Standartı


 

MADDE 1 – 18/1/2005 tarih ve 25704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 Sıra no’lu Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 7 Nakit Akış Tabloları" Standardının 2 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“ 2. “-” ”

MADDE 2 - Aynı Standardın 19 uncu Paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“19. (b) Satışlar, satışların maliyeti (finansal bir kuruluş için faiz, benzeri gelir ile giderler) ve nakit akış tablosundaki diğer kalemlerin:
(i) Dönem içerisinde stoklar, faaliyetle ilgili ticari alacak ve borçlardaki değişiklikler,
(ii) Diğer nakit giriş ve çıkışı gerektirmeyen kalemler ve
(iii) Nakit etkisi, yatırım veya finansman nakit akışlarıyla ilgili olan kalemlerin etkisi dikkate alınarak düzeltilmesi ile.”

MADDE 3 - Aynı Standardın 20 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“20.Net (Dolaylı )yöntemde, işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları net dönem kar zararının aşağıdaki etkilere göre düzeltilmesi ile tespit edilir:
a) Dönem içerisinde stoklar, faaliyetle ilgili alacak ve borçlardaki değişiklikler,
b) Amortisman, karşılıklar, ertelenmiş vergi, gerçekleşmemiş kambiyo kar zararları, iştiraklerin dağıtılmamış karları ve kontrol gücü olmayan paylar (azınlık payları),
c) Nakit etkisi, yatırım veya finansman faaliyeti nakit akışlarıyla ilgili olan kalemler.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışlarının net (dolaylı) yöntem yoluyla gösteriminde, nakit akış tablosunda sunulan hasılat ve giderler ile dönem içerisinde stoklardaki ve faaliyetle ilgili alacak ve borçlardaki değişimlerin gösterimi alternatif olarak kullanılabilir.”

MADDE 4 - Aynı Standardın 27 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“27. Yabancı paraya dayalı nakit akışları, “TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri” Standardı uyarınca işleme tabi tutulur. Bu uygulama, gerçek kura yaklaştıran bir değişim kuru kullanılmasına izin verir. Örneğin, bir döneme ilişkin ağırlıklı ortalama kur yabancı para işlemlerin kaydedilmesi veya yabancı bir bağlı şirketin nakit akışlarının çevrilmesi için kullanılabilinir. Ancak, TMS 21, yabancı bir bağlı ortaklığın nakit akışlarının bilanço günündeki kurdan çevrilmesine izin vermemektedir.”

MADDE 5 - Aynı Standardın 29 uncu Paragrafından önce gelen “Olağandışı Kalemler” başlığı Standarttan çıkarılmıştır.

MADDE 6 - Aynı Standardın 36 ncı Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“36. Vergiler; nakit akış tablosunda sınıflandırılan işletme faaliyetleri, yatırım ve finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akışları yaratan işlemlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan vergi giderinin tutarı belirlenebilir olmakla birlikte, ilgili nakit akışlarının belirlenmesi konusunda zorluklar ortaya çıkabilir ve vergi ile ilgili nakit akışı vergiyi doğuran işlem ve olaydan farklı bir dönemde gerçekleşebilir. Bu nedenle, ödenen vergiler genellikle işletme faaliyetleriyle ile ilgili nakit akışları içerisinde sınıflandırılır. Ancak, yatırım veya finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akışlarına neden olan bir işlemden kaynaklandığı tespit edilebilen bir vergi ile ilgili nakit akışı yatırım faaliyetlerinden veya finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları içerisinde sınıflandırılır. Vergi nakit akışları birden fazla faaliyetle ilgili ise ve farklı faaliyetler grubunda gösterilmişse, toplam ödenen vergi tutarı dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 7 - Aynı Standarda 54 üncü Paragraf aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
“54. “-” “

MADDE 8 – Bu Tebliğ 31/12/2007 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39