Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

Staj Başvuru Evrak Listesi

YMM sınavına ilk kez başvuru yapacak adayların hazırlaması gerekenler evraklar:

1. Sınav Başvuru Dosyası
2. Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi, (son 3 ay içinde alınmış) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
3. İkametgah belgesi (son 3 ay içinde alınmış ),
4. Onaylı nüfus cüzdanı örneği (son 3 ay içinde alınmış.),
5. Noter onaylı diploma örneği
6. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi,
7. Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,
8. Sınav harcının ödendiğine dair banka dekontu,
9. Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:
a-1) Serbest mesleki faaliyette bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden; mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ve affa uğramış olsalar dahi vergi kaçakçılığından dolayı ceza almadığına dair belge,
a–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerin yukarıdaki (a–1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortaklığını, yönetim kurulu üyeliğini ya da müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve yetkisinin devamını gösterir imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı örneği,
b–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; büro sahibinin faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı),
b–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; çalıştıkları iş yerinin oda kayıt belgesi, şirketin kuruluşunun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı),
b–3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; İşe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü(SSK onaylı), çalışma süresini kapsayan, Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve Genel İmza Sirküleri,
c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet çizelgesi (SMMM belgesi olmayanlardan 6. ve 7. maddedeki belgeler aranmaz.),
d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan, kurumlarından alacakları hizmet belgesi, Birlikçe gerekli görülen hallerde başkaca belgeler de istenebilir.
YMM Sınavlara katılmak isteyen adayların sınav başvuru dosyası ve dilekçelerinin TÜRMOB-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı'na belirtilen son başvuru tarihine kadar kargo veya PTT yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvuru yapmayan ve sınav harcını yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Belirtilen son başvuru tarihi mesai saati bitiminde banka hesap numaraları kapatılmaktadır.. Bilgisayar sistemimizde adayların durumu T.C. Kimlik No ile takip edilmektedir. Başvuru dilekçelerinde bu numaranın mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. T.C. Kimlik No sunu bize bildirmeyen adayların sınava girişlerinde yaşanacak sorunlardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

YMM Sınavına Hakkı Dolması Nedeniyle 2 Yıllık Bekleme Döneminden Sonra İlk Kez Sınava Başvuru Yapacak Adayların Hazırlaması Gereken Evraklar:

1- SINAV BASVURU DOSYASI
2- YENI TARIHLI SAVCILIK BELGESI ("Adli Sicil Dilekçesi" ile başvuru yapılması gerekmektedir.)
3- Y.TARIHLI IKAMETGAH BELGESI
4- RUHSAT FOTOKOPISI
5- ODA KAYIT BELGESI / FAALIYET BELGESI( BAGLI BULUNDUGU SMMM ODASINDAN ALINACAK)
6- BANKA DEKONTU (SINAV HARCI)
7- SERBEST ÇALISANLARDAN BAGLI BULUNDUGU VERGI DAIRESINDEN( VERGI KAÇAKÇILIGI VEYA KAÇAKÇILIGA TESEBBÜSTEN DOLAYI CEZA ALMADIGINA DAIR YAZI)
8- DIPLOMA FOTOKOPISI

SMMM sınavına ilk kez başvuru yapacak adayların hazırlaması gerekenler evraklar:

SMMM Mesleki Yeterlik sınavına katılmak için staj dosyanızı tamamlamanız gerekir. Aşağıda staj gruplarına göre staj ve sınav dosyasında bulunması gereken evraklar listelenmiştir. Buna göre eksiklerinizi tespit edip tamamladıktan sonra sınav başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine başvuracak adaylar sınav dosyası almayacak ancak diğer koşullar onlar için de geçerlidir.

BÜTÜN ADAYLARIN ORTAK GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

* Sınav dosyası bağlı bulunduğunuz odadan satın alınacaktır. Yeni tarihli ikametgah, yeni tarihli adli sicil belgesi. (sabıka kaydı olanların mahkeme kararının fotokopisini eklemesi gerekmektedir)
* Staja başlama tarihi baz alınarak, SSK aylık dönem bordro fotokopilerinin tamamı. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan dönemleri getireceklerdir.
* Başvuru sırasında son dönem SSK aylık bildirge çıkmamış olacağından, sınav tarihine kadar sigortalı çalışacağınıza dair taahhütname (örneği sitemizde matbu formların altındadır).
* Kaç tane meslek mensubundan staj için onay aldıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir (3 aydan az çalışılan işyerlerinden, meslek mensubunun değerlendirme formu alınmaz).
* SSK dan gün dökümü (internet çıktısı kabul edilmemektedir).
* Emekli Sandığı ve Bağ-Kur dan kaydı olmadığına dair yazı.
* Erkek stajyerler için askerlik durum belgesi veya askerliğini yapanlardan terhis belgesi.
* Staja devam ederken işyeri değişikliği yaptıysanız, gerekli evrakları getirmeniz gerekmektedir. (İşyeri değişikliği evrak listesini internet sitemizden alabilirsiniz)
* Her meslek mensubuna ait faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi ve matbu evraklardan staj onay belgesi, tek kişi staj yazısı gibi evrakların başvuru sırasında veya yapılan her iş değişikliğinde verilmiş olması gerekmektedir. Eksik olan evrakların getirilmesi gerekmektedir.

ŞİRKETLERDE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLAR

* Staja başlama tarihine göre, meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu sözleşme (her yıla ait) ve düzenlenen fatura/serbest meslek makbuzlarının fotokopilerinin tamamı. Sözleşmelerin arkalı-önlü fotokopisinin çekilmiş, okunaklı, hangi dönemi kapsadığının belirtilmiş ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir. Makbuz/Faturaların, hangi aylar için düzenlendiğinin ve okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.
* Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. Adres değişikliği varsa, adres değişikliğinin gösteriri ticaret sicil gazetesi.
* İmza sirküleri ile vergi levhasının fotokopisi.
* Staj yaptığınız şirket, sözleşmesini SMMM/YMM Ltd/A.Ş olan şirketlerle yapmışsa, şirketin imza sirküleri fotokopisi.
* İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar,(yukarıda belirtilen).
* Yabancı şirketlerde çalışanlardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden Türkiye Kuruluşu ile ilgili yazı.

ŞİRKETLERDE GÖZETİM (MESLEK MENSUBU BAĞIMLI) ALTINDA STAJ YAPANLAR

* Staja başlama tarihi baz alınarak, staj dönemlerini kapsayan meslek mensubunun SSK aylık dönem bordro fotokopilerinin tamamı. Meslek mensubu emekli ise sosyal güvenlik destekleme prim bordrolarının fotokopileri gelmelidir.
* Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. Adres değişikliği varsa, adres değişikliğinin gösterir ticaret sicil gazetesi.
* Vergi levhasının fotokopisi.
* Meslek mensubunun muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair işyerinden yazı ve yetkilerini gösterir ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri veya vekaletname getirilmelidir.
* İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen).
* Yabancı şirketlerde çalışanlardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden Türkiye Kuruluşu ile ilgili yazı.

BÜROLARDA STAJ YAPANLAR

* SMMM/YMM şirketlerinde çalışanlardan (A.Ş/Ltd) şirketin imza sirküleri fotokopisi.
* İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar(yukarıda belirtilen)

ÖNEMLİ NOT : Başvuru için gereken bütün matbu evraklar, formlar, staj değerlendirme formu, ..vb. matbu dilekçeler bölümünden temin edilebilir. Evraklarını düzenli getiren adaylar, sadece eksik evraklarını getireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde ek evraklar istenebilir .

C Grubu staj bitirme değerlendirmesinde hakkı ve yılı dolması nedeniyle 2 yıl bekleme döneminden sonra ilk kez başvuru yapacak adayların hazırlaması gereken evraklar:

1- SINAV BAŞVURU DOSYASI
2- YENİ TARİHLİ SAVCILIK BELGESİ ("Adli Sicil Dilekçesi" ile başvuru yapılması gerekmektedir.)
3- Y.TARİHLİ İKAMETGAH BELGESİ
4- RUHSAT FOTOKOPİSİ
5- ODA KAYIT BELGESİ / FAALİYET BELGESİ
6- BANKA DEKONTU (SINAV HARCI)
7- SERBEST ÇALIŞANLARDAN BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİNDEN YAZI
8- 3 ADET FOTOĞRAF
9- NOTER ONAYLI DİPLOMA ÖRNEĞİ

SMMM sınavına hakkı ve yılı dolması nedeniyle 2 yıl bekleme döneminden sonra ilk kez sınava başvuru yapacak adayların hazırlaması gereken evraklar:

2 Yıllık bekleme döneminden sonra SM ruhsatlı olarak sınava başvuru yapacak olan adayların hazırlaması gereken evraklar :

1- SINAV BAŞVURU DOSYASI
2- YENİ TARİHLİ SAVCILIK BELGESİ ("Adli Sicil Dilekçesi" ile başvuru yapılması gerekmektedir.)
3- Y.TARİHLİ İKAMETGAH BELGESİ
4- RUHSAT FOTOKOPİSİ
5- ODA KAYIT BELGESİ / FAALİYET BELGESİ
6- BANKA DEKONTU (SINAV HARCI)
7- SERBEST ÇALIŞANLARDAN BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİNDEN YAZI
8- DİPLOMA FOTOKOPİSİ

Stajını tamamlayan veya çalışmalarını stajdan saydıran adayların 2 Yıllık bekleme döneminden sonra başvuru sırasında hazırlaması gereken evrakları :

1- SINAV BAŞVURU DOSYASI
2- YENİ TARİHLİ SAVCILIK BELGESİ ("Adli Sicil Dilekçesi" ile başvuru yapılması gerekmektedir.)
3- Y.TARİHLİ İKAMETGAH BELGESİ
4- DİPLOMA FOTOKOPİSİ
5- BANKA DEKONTU (SINAV HARCI)

C Grubu staj bitirme değerlendirmesine ilk kez başvuru yapacak adayların hazırlaması gereken evraklar:

SMMM Mesleki Yeterlik sınavına katılmak için staj dosyanızı tamamlamanız gerekir. Aşağıda staj gruplarına göre staj ve sınav dosyasında bulunması gereken evraklar listelenmiştir. Buna göre eksiklerinizi tespit edip tamamladıktan sonra sınav başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine başvuracak adaylar sınav dosyası almayacak ancak diğer koşullar onlar için de geçerlidir.

BÜTÜN ADAYLARIN ORTAK GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

* Sınav dosyası bağlı bulunduğunuz odadan satın alınacaktır. Yeni tarihli ikametgah, yeni tarihli adli sicil belgesi. (sabıka kaydı olanların mahkeme kararının fotokopisini eklemesi gerekmektedir)
* Staja başlama tarihi baz alınarak, SSK aylık dönem bordro fotokopilerinin tamamı. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan dönemleri getireceklerdir.
* Başvuru sırasında son dönem SSK aylık bildirge çıkmamış olacağından, sınav tarihine kadar sigortalı çalışacağınıza dair taahhütname (örneği sitemizde matbu formların altındadır).
* Kaç tane meslek mensubundan staj için onay aldıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir (3 aydan az çalışılan işyerlerinden, meslek mensubunun değerlendirme formu alınmaz).
* SSK dan gün dökümü (internet çıktısı kabul edilmemektedir).
* Emekli Sandığı ve Bağ-Kur dan kaydı olmadığına dair yazı.
* Erkek stajyerler için askerlik durum belgesi veya askerliğini yapanlardan terhis belgesi.
* Staja devam ederken işyeri değişikliği yaptıysanız, gerekli evrakları getirmeniz gerekmektedir. (İşyeri değişikliği evrak listesini internet sitemizden alabilirsiniz)
* Her meslek mensubuna ait faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi ve matbu evraklardan staj onay belgesi, tek kişi staj yazısı gibi evrakların başvuru sırasında veya yapılan her iş değişikliğinde verilmiş olması gerekmektedir. Eksik olan evrakların getirilmesi gerekmektedir.

ŞİRKETLERDE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLAR

* Staja başlama tarihine göre, meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu sözleşme (her yıla ait) ve düzenlenen fatura/serbest meslek makbuzlarının fotokopilerinin tamamı. Sözleşmelerin arkalı-önlü fotokopisinin çekilmiş, okunaklı, hangi dönemi kapsadığının belirtilmiş ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir. Makbuz/Faturaların, hangi aylar için düzenlendiğinin ve okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.
* Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. Adres değişikliği varsa, adres değişikliğinin gösteriri ticaret sicil gazetesi.
* İmza sirküleri ile vergi levhasının fotokopisi.
* Staj yaptığınız şirket, sözleşmesini SMMM/YMM Ltd/A.Ş olan şirketlerle yapmışsa, şirketin imza sirküleri fotokopisi.
* İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar,(yukarıda belirtilen).
* Yabancı şirketlerde çalışanlardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden Türkiye Kuruluşu ile ilgili yazı.

C Grubu staj bitirme değerlendirmesinde hakkı ve yılı dolması nedeniyle 2 yıl bekleme döneminden sonra ilk kez başvuru yapacak adayların hazırlaması gereken evraklar:

1- SINAV BAŞVURU DOSYASI
2- YENİ TARİHLİ SAVCILIK BELGESİ ("Adli Sicil Dilekçesi" ile başvuru yapılması gerekmektedir.)
3- Y.TARİHLİ İKAMETGAH BELGESİ
4- RUHSAT FOTOKOPİSİ
5- ODA KAYIT BELGESİ / FAALİYET BELGESİ
6- BANKA DEKONTU (SINAV HARCI)
7- SERBEST ÇALIŞANLARDAN BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİNDEN YAZI
8- 3 ADET FOTOĞRAF
9- NOTER ONAYLI DİPLOMA ÖRNEĞİ

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39