Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

SMMM Maliyet Muhasebesi Konu Özetleri  SMMM Maliyet Muhasebesi Satılan Mamüllerin Tablosu

Maliyet muhasebesi,üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türlerinin,oluş yerleri ve ilgili oldukları mamul ya da hizmet cinsleri bakımından belirlenmesi ve izlenmesine olanak sağlayan bir hesap ve kayıt sitemidir.

Maliyet Muhasebesinin Amaçları:
* Mamullerin maliyetini saptamak
* Maliyet Kontrolüne yardımcı olmak
* Planlamaya yardımcı olmak
* Özel yönetim kararlarına yardımcı olmak

Bütçe: Planların rakamsal olarak ifade edilmiş şeklidir.
Genel muhasebe tarafından üretilen bilgiler genellikle işletme dışı bilgi kullanıcılarının gereksinimlerine cevap verirken,maliyet muhasebesi tarafından üretilen bilgiler ise işletme içi bilgi kullanıcılarının gereksinimlerine cevap vermektedir.

Gelir Tablosu: İşletmenin belli bir döneme ilişkin faaliyet sonuçlarını brüt satışlardan başlayarak dönem net karı veya zararına kadar gösteren finansal tablodur.
Bilanço: İşletmenin belli bir andaki varlıkları ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren finansal tablodur.

ÖRNEK:SATILAN MALLARIN MALİYETİ TABLOSU:

A işletmesi’nin mart ayına ait stok mevcutları ve faaliyetleri ile ilgili bilgileri aşağıdaki gibidir.Satılan Malların Maliyeti Tablosunu hazırlayınız..

Stok Mevcutları: 1 Mart 31 Mart

Direkt İlk madde malzeme stokları 2.800.000.000 2.480.000.000
Yarı Mamul Stokları 1.600.000.000 2.000.000.000
Mamul Stokları 1.200.000.000 800.000.000
Endirekt Malzeme Stokları 120.000.000 200.000.000

Faaliyetler:
Direkt İlk Madde ve malzeme alımları 5.200.000.000
Direkt İşçilik Maliyetleri 5.600.000.000
Endirekt İşçilik Maliyetleri 2.320.000.000
Endirekt Malzeme Alımları 240.000.000
A İşletmesinin 31 Mart Tarihli Satılan Mamullerin Maliyeti Tablosu
Dönem Başı Direkt İlk madde Ve Malzeme Stoğu 2.800.000.000
Dönem İçi Direkt İlk Madde Ve Malzeme Alımı(+) 5.200.000.000
Kullanılabilir Direkt İlk Madde Ve Malzeme 8.000.000.000
Dönem Sonu Direkt İlk Madde Ve Malzeme Stoğu(-) ( 2.480.000.000 )

Üretimde Kullanılan direkt İlk Madde ve Malzeme 5.520.000.000
Üretimde Kullanılan Direkt İşçilik(+) 5.600.000.000
Üretimde Kullanılan Genel Üretim Maliyetleri(+) 2.480.000.000
En direkt İşçilik Maliyetleri .. 2.320.000.000
Endirekt Malzeme
Dönem Başı En Direkt Malzeme 120.000.000
Endirekt Malzeme Alışları(+) 240.000.000
Kullanılabilir Endirekt Malzeme 360.000.000
Dönem Sonu Endirekt Malzeme (-) 200.000.000
Kullanılan Endirekt Malzeme 160.000.000

Toplam Üretim Maliyeti 13.600.000.000
Dönem Başı Yarı Mamul Stoku(+) 1.600.000.000
Dönemin Üretim Maliyetleri 15.200.000.000
Dönem Sonu Yarı Mamul Maliyetleri(-) (2.000.000.000)
Üretilen Mamullerin Maliyeti 13.200.000.000
Dönem Başı Mamul Stoğu (+) 1.200.000.000
Satılabilir Mamullerin Maliyeti 14.400.000.000
Dönem Sonu Mamul Stoğu (-) (800.000.000)
Satılan Mamullerin Maliyeti 13.600.000.000

Varlık: İşletmenin sahip olduğu mal stokları,mamul stokları,demirbaşlar,makineler gibi ekonomik değerlerdir.

Harcama: Herhangi bir amaçla işletme tarafından ödenen naktin,transfer edilen varlığın,katlanılan borcun veya sunulan hizmetlerin para cinsinden ödenmiş tutarıdır.Maliyet ise,bir varlığın elde edilmesi amacıyla yapılan harcama ya da katlanılan fedakarlıkların toplamıdır.
İşletmeler satın aldıkları iktisadi kıymetleri normal koşullarda işletmelerinin amaçlarını gerçekleştirmek üzere kullanacaklardır.Bu arada zaman zaman amaçsız kullanımlarla da karşılaşabiliriz.Bu koşullar altında,işletmenin varlık kullanım şekilleri başlıca 3 grup altında toplayabiliriz.

*Hasılat elde etme amacıyla varlık tüketimi
*Ürün yapmak amacıyla varlık tüketimi
*Amaçsız varlık tüketimi

Gider: Dönem hasılatının elde edilmesi amacıyla kullanılmış veya tüketilmiş maliyetlerdir.
Hasılat: Mal veya Hizmetlerin satışından ya da ana faaliyet konusu dışında kalan varlıkların satışlarından;faiz,kira,iştirak geliri vb.nden elde edilen brüt tutarlarıdır.
Zarar: İşletmenin varlıklarındaki karşılıksız tükenmelerdir.İşletmenin ürettiği mamullerin doğal afetler nedeniyle satış değerlerinin kalmaması zarara örnektir.

Maliyet Sistemlerini Etkileyen Faktörler:
Çeşitli sanayi işletmelerinde üretim maliyetlerini hesaplama yöntemlerinde farklılığa yol açan 4 temel unsur vardır.Bunlar:
1-İşletmenin faaliyet konusu
2-İşletmede kullanılan teknoloji
3-İşletmelerin üretim politikası

4-Yönetimin maliyet sistemlerinden beklentileri
Maliyet sistemleri:
Uygulamada karşılaşılan başlıca maliyet sistemleri Şunladır:
A-Kullanılan Tutarların Gerçek veya Tahmini Olmasına göre Ayrım
* Gerçekleşmiş(fili) tutarlara göre maliyet
* Tahmini tutarlara dayanan maliyet(standart maliuyet)

B-Birim maliyetleri hesaplama yöntemine göre Ayrım

*Safha Maliyet:Birbirini izleyen üretim safhalarında sürekli olarak aynı veya beneri mal üreten işletmeler uygular
* Sipariş Maliyet: Üretilen her birimin veya partinin maliyeti ayrı ayrı hesaplanır.Bu sistemde Direkt malzeme ve direkt işçilik doğrudan,Genel imalat maliyetleri ise tahmini yüklenmektedir.

C- Mamül maliyetlerinin,tümünü veya bir kısmını içermesine göre ayrım:
* Tam Maliyet: Üretim birimlerine hem hammadde ve direkt işçilik gibi değişken maliyetler,hem de sabit maliyetlerden pay yüklenir.
*Değişken Maliyet:Mamullere sabit maliyetlerden pay verilmeyen ve yönetim kararlarına yardımcı olmak amacıyla kullanılan sistemdir.(Direkt malzeme,direkt işçilik ve değişken GİM’lerinin toplamına dayanır.Sabit GİM dikkate alunmaz.

Örnek Satılan Malların Maliyeti Tablosu:
XYZ şirketinin şubat ayı başı ve sonundaki stokları şöyledir
1 Şubat(D.başı) 29 Şubat(D.Sonu)
Hammadde 2.500.000 7.000.000
Yarımamül 2.000.000 3.000.000
Mamül 1.000.000 4.000.000

Şubat Ayı İçinde Ayrıca
Hammadde alışları 7.500.000
İşçilikler+Diğer Maliyetler 17.000.000
Yönetim Giderleri 1.800.000
Satış giderleri 500.000
Satışlar 30.000.000

Satılan Malların Maliyeti Tablosu
Dönem Başı Hammadde Stoğu 2.500.000
Hammadde Alışları(+) 7.500.000
Kullanılabilir hammadde 10.000.000
Dönemsonu Hammadde Stoğu(-) 7.000.000
Kullanılan Hammadde Maliyeti 3.000.000
İşçilik+Diğer Maliyetler 17.000.000
Şubat Ayı İmalat Maliyeti 20.000.000
Dönem başı Yarı Mamül(+) 2.000.000
İmalata Yüklenen Top.Maliyet 22.000.000
Dönem Sonu Yarı Mamül(-) 3.000.000
Tamamlanan Mamul Maliyeti 19.000.000
Dönem Başı Mamul Stoğu 1.000.000
Satılabilir Mamul Maliyet 20.000.000
Dönem Sonu Mamul Stoğu(-) 4.000.000
Satılan mamul Maliyeti 16.000.000

GELİR TABLOSU
Satışlar 30.000.000.
Satılan Mamul Maliyeti 16.000.000
Brüt Satış Karı/zararı 14.000.000
Faaliyet Gİd.(Yönetim+Satış Gid.) 2.300.000
Faaliyet Karı 11.700.000

Hammadde Formülü:
Alınan hammadde(+)
Dönem Başı Hammadde Stoğu(+)
Dönem sonu Hammadde stoğu(-) İkisinin Toplamından Çıkartılır
=Kullanılan Hammadde Sonuç olarak kullanılan
Hammadde bulunur
Açıklama: Alınan Hammadde ile d.başı hammadde stoğunu toplarsak kullanılabilir hammaddeyi verir.Bu ikisinin toplamından D.sonu Hammaddeyi çıkarırsak Kullanılan Hammaddeyi verir


Örnek:1
Bir Üretim İşletmesinin Ocak ayına ilişkin bilgileri şöyledir.
Dönem Başı Hammadde: 200
Dönem Başı Yarı Mamul 300
Dönem Başı Mamül 50
Dönem Sonu Hammadde 400
Ocak Ayı Hammadde Alışı 700
Dönem Sonu Yarı Mamül 100

a-Bu bilgilere göre ocak ayında kullanılan hammadde maliyeti kaç milyon TL’dir?
Çözüm:
Dönem Başı hammadde stoku(+) 200
Alınan hammadde stoku(+) 700
D.sonu hammadde stoku(-) 400
Kullanılan Hammadde 500

Örnek:2

Dönem İçinde satın alınan hammadde tutarı 300,dönem içinde kullanılabilir hammadde stoklarının tutarı 500 ve dönem sonu hammadde stoklarının maliyeti 100 olduğuna göre,dönem başı hammadde stoklarının maliyeti ne kadardır?

Çözüm:
Alınan Hammadde (+) 300
D.başı hammadde Stoğu (+) ?
Kullanılabilir Hammadde 500

Tamamlanan Mamul Maliyeti Formülü:
İmalat maliyeti (+)
D.Başı Yarı Mamul Stoğu (+)
D.sonu Yarı Mamul Stoğu (-)

Örnek:

(X) Üretim işletmesinin Döneme ilişkin bazı bilgileri Aşağıdaki gibidir:

Dönem Başı mamul stokları 200.000.000
Dönem Başı Yarı mamul stok 300.000.000
Dönem sonu mamul stok. 100.000.000
Dönem Sonu yarı mamul stok. 100.000.000
Dönem İçinde İmalata yüklenen İmalat maliyetleri 500.000.000
a) Bu verilere göre Tamamlanan Mamullerin Maliyeti ne kadardır?

ÇÖZÜM:
İmalat Maliyeti: (+) 500.000.000
D.başı Yarı Mamul Stok.(+) 300.000.000
D.sonu Yarı Mamul Stok.(-) 100.000.000
Tamamlanan mamul maliyeti 700.000.000

Örnek:2

İmalat Maliyeti: 500.000.000
Tamamlanan Mamul Maliyeti 600.000.000
Dönem Başı Yarı mamullerin Maliyeti 200.000.000
Satılan Mamullerin Maliyeti: 400.000.000

Yukarıdaki bilgilere göre dönem sonu yarı mamul stoklarının maliyeti kaç TL’dir?

ÇÖZÜM:
İmalat Maliyeti (+) 500.000.000
D.başı Yarı Mamul Maliyeti(+) 200.000.000
D.Sonu Yarı Mamul Maliyeti(-) xxxxxxxxxx
Tamamlanan Mamulun Maliyeti: 600.000.000

Satılan Mamül Maliyeti Formülü:
Tamamlanan Mamul Maliyeti: (+)
D.Başı Mamul Stoğun Maliyeti: (+)
D.sonu Mamul Stoğun Maliyeti (-)
Satılan Mamül Maliyeti:

Örnek:

D.başı Yarı mamul stok 100.000
D.sonu Yarı Mamul Stok 200.000
D.başı mamul stok 400.000
D.sonu mamul stok 500.000
Tamamlanan mamul maliyeti 800.000

Satılan malların maliyeti kaç liradır?

Çözüm:
Tamamlanan mamullerin maliyeti (+) 800.000
D.başı mamul maliyeti (+) 400.000
D.sonu mamul stok (-) 500.000
Satılan Malların Maliyeti 700.000

Örnek:2
D.başı Yarı Mamul Stok 150.000
D.Başı Mamul Stok 100.000
D.sonu yarı Mamul Stok 200.000
Ayda İmalata Yüklenen Maliyet 400.000
D.sonu Mamul Stok 70.000

Satılabilir Mamul Maliyeti Ne Kadardır?

Açıklama: Satılabilir mamul maliyeti tamamlanan mamul maliyetiyle D.başı mamul maliyetin toplamıdır. Soruda, Tamamlanan Mamul Maliyeti verilmediği için bir önceki bölümdeki bilgilere göre tamamlanan mamul maliyetin hesaplamak gerekir.
Çözüm:
İmalat Maliyeti: (+) 400.000
D.başı Yarı mamul stok (+) 150.000
D.Sonu yarı mamul stok (-) 200.000
Tamamlanan mamul Maliyeti 350.000
Not: Tamamlanan mamul maliyeti,D.başı mamul maliyetine eklenirse Satılabilir mamul maliyeti bulunur.

Tamamlanan Mamul Maliyeti (+) 350.000
D.başı Mamul Maliyeti (+) 100.000
Satılabilir Mamul Maliyeti: 450.000

Örnek:3
Bir üretim İşletmesinin belli bir dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler şöyledir.
D.Başı Yarı mamul stoku 50
D.sonu yarı mamul stoku 100
D.başı mamul stoku 150
D.sonu mamul stoku 200
Satılabilir mumullerin maliyeti 500
Buna göre Tamamlanan mamullerin maliyeti kaç liradır?
Çözüm:
Tamamlanan Mamul Maliyeti (+) xxxx
D.başı Mamul stok maliyeti (+) 150
Satılabilir mamul maliyeti 500

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39