Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » Net İşletme Sermayesi

İşletmenin cari mevcutları ile kısa vadeli borçları arasındaki fark, işletmenin net işletme sermayesidir.

Bu tablo, bir işletmenin belli bir dönemde sağladığı Dönen Var­lıklar (kısa vadeli aktifler) ile Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları karşılaştıran ve bunların kaynakları ile kullanım yerlerini gösteren bir tablodur. Bir işletmenin, net işletme sermayesi belli bir tarihteki dö­nen varlıklar toplamı ile kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı arasın­daki fark olmaktadır. Dönemsonu net işletme sermayesi ile bir önce­ki dönemsonu net işİetme sermayesi arasındaki olumlu veya olum­suz fark net işletme sermayesindeki artış veya azalışı ifade eder. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu bu artış veya azalışın kaynak ve kullanım yerlerini göstermektedir.
 
Net İşletme Sermayesindeki Değişim Tablosu Maliye Bakanlığı­nın tebliğinde belirtilmekle beraber açıklaması ve tek düzen formu verilmemiştir.
 
Net İşletme Sermayesindeki değişim Tablosu da Fon Akım Tab­losu gibi hangi dönem için düzenleniyorsa o dönem ve bir önceki dönem karşılaştırmalı bilanço kalemlerindeki artış ve azalıştan, bir önceki dönem kârından dağıtılan kâr payları ve ödenen vergilerden ve o dönemin kâr vaya zararından faydalanılarak düzenlenir. Ancak bu tabloda Dönen Varlıklar ve Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki değişmeler yer almaz. Çünkü mantıksal olarak, bilanço eşitliğinden hareketle dönen varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişmenin bunlar dışındaki bilanço kalemlerindeki değişmeden dolayı mey­dana geldiği varsayılmıştır.
 
Net işletme sermayesi değişim tablosu bir işletmenin kısa vadeli fon yönetimi ve politikası hakkında bilgi verir.
 
Aşağıda Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu formatına örnek verilmiştir:
 
     NET İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU
 
 
     DÖNEN VARLIKLAR
     KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (-)
     NET İŞLETME SERMAYESİ
 
 
NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİMİ
 
NET İŞLETME SERMAYESİ KAYNAKLARI
 
     FAALİYETLERDEN SAĞLANAN KAYNAKLAR
            Olağan Kâr
            Amortismanlar (+)
            Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)
            Fon girişi sağlamayan gelirler (-)
            OLAĞANDIŞI FAALIYETLERDEN SAĞLANAN KAYNAKLAR
                  Olağandışı Kâr
            Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)
            Fon girişi sağlamayan gelirler (-)
      DURAN VARLIKLAR TUTARINDAKI AZALIŞLAR
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKI ARTIŞLAR SERMAYE ARTIRIMI
      HISSE SENETLERI IHRAÇ PRIMLERI
 
 
NET İŞLETME SERMAYESİ KULLANIM YERLERİ
 
      FAALİYETLE İLGİLİ KULLANIMLAR
            Olağan Zarar
            Amortismanlar (-)
            Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)
            Fon girişi sağlamayan gelirler (+)
      OLAĞANDIŞI FAALİYETLERLE İLGILİ KULLANIMLAR
            Olağandışı Zarar
            Fon çıkışı gerektirmeyen dijer giderler (-)
            Fon girişi sağlamayan gelirler (+)
      ÖDENEN VERGI VE BENZERLERİ ÖDENEN TEMETTÜLER
      DURAN VARLIKLAR TUTARINDAKİ ARTIŞLAR
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ,AZALIŞLAR SERMAYEDEKİ AZALIŞLAR
 
DÖNEMSONU NET İŞLETME SERMAYESİ
 
DÖNEMBAŞI NET İŞLETME SERMAYESİ (-)
 
NET İŞLETME SERMAYESİ ARTIŞ VEYA AZALIŞI

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39