Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

SMMM SMMM Maliz Analiz Konuları  SMMM SMMM Mali Analiz Mali Tablolar

Mali Tablolar

SMMM Muhasebe sisteminin üretmiş olduğu muhasebe bilgileri İşletme içi ( Sahiplerine, ortaklarına, yöneticilerine ve çalışanlarına) ve işletme dışı ( Kredi verenlere, Devlete, Topluma, Muhtemel Ortaklara, Yatırımcılara, rakip işletmelere, Alıcı ve Satıcılara ) gruplara mali tablolar vasıtasıyla iletilirler. Tüm ilgililer işletmenin faaliyet ve sonuçları ile ilgilenmekte ve bu konuda sağlıklı ve güvenilir bilgi sahibi olmak istemektedirler. İşletmenin faaliyet ve sonuçları konusunda bilgi kaynağı ise o işletmenin muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara dayanılarak hazırlanmış mali tablolardır.

SMMM Bu tablolar muhasebe sürecinin ilk ürünleridir. Daha sonraki aşamada, söz konusu mali tabloların daha önceki dönem tablolarıyla karşılaştırılması ya da çeşitli analiz teknikleri uygulanması suretiyle bilgilerdeki değişmelerin izlenmesi ve yorumlanması gelir. Mali tabloların yorumlanması, işletmenin geleceğine ilişkin kararların alınmasında en önemli yol göstericidir.

SMMM Bu tablolar muhasebe sürecinin ilk ürünleridir. Daha sonraki aşamada, söz konusu mali tabloların daha önceki dönem tablolarıyla karşılaştırılması ya da çeşitli analiz teknikleri uygulanması suretiyle bilgilerdeki değişmelerin izlenmesi ve yorumlanması gelir. Mali tabloların yorumlanması, işletmenin geleceğine ilişkin kararların alınmasında en önemli yol göstericidir.

SMMM Mali Tabloları, işletmelerin bir dönemde yaptığı işlemlerin muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak kaydedilmesi sonucunda faaliyet sonuçlarının bir arada görüldüğü sonuç tabloları olarak tanımlanabilir.

Kısaca özetlenecek olursa mali tabloların düzenlenme amaçlarını üç ana başlık altında toplayabiliriz.
Bunlar ;
1) Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak.
2) Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak.
3) Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkındaki bilgi sağlamak.

SMMM Mali tablolarda aktarılan bilgiler, bu bilgilerin kullanıcıları olan karar vericiler tarafından en iyi şekilde ve süratle kullanılabilmesi için bu tabloların anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir, karşılaştırılabilir olması ve zamanında düzenlenmiş olması gerekir.

Mali Tablo Türleri
1) Bilanço
2) Gelir tablosu
3) Satışların maliyeti tablosu
4) Fon akım tablosu
5) Nakit akım tablosu
6) Kâr dağıtım tablosu
7) Özkaynaklar değişim tablosu
8) Dağıtılmamış Kârlar Tablosu
9) Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

SMMM Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tabloları, diğerleri ise ek (Yardımcı) mali tabloları oluştururlar
Mali Tablolar Analizini, bir işletmenin mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal yönden gelişmesini değerlendirmek, gelişmesini görmek ve işletme ile ilgili geleceğe dönük tahminler yapılabilmesi için, Mali Tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içinde göstermiş oldukları eğilimlerin incelenmesi olarak tanımlamak mümkündür.
Mali Tablolar İşletme içi ( Sahiplerine, ortaklarına,yöneticilerine ve çalışanlarına) ve işletme dışı ( Kredi verenlere, Devlete,Topluma, Muhtemel Ortaklara, Yatırımcılara, rakip işletmelere, Alıcı ve Satıcılara ) gruplara bilgi vermek üzere düzenlenir ve yine aynı kişi veya grupların işletmenin durumu ve geleceği ile ilgili bilgi edinmeleri ve tahminde bulunmaları için analiz edilir.

Mali Tablolar Analizinin Sınıflandırılması-1
SMMM Yapılış Amacına Göre;
1- Yönetim Analizi
2- Yatırım Analizi
3- Kredi Analizi
4- Toplu Pazarlık Analizi

Mali Tablolar Analizinin Sınıflandırılması-2
SMMM Kapsamına Göre;
1- Statik Analiz
2- Dinamik Analiz

Mali Tablolar Analizinin Sınıflandırılması-3
SMMM Yapan Kişiye Göre;
1- İç Analiz
2- Dış Analiz

Mali Tablolar Analiz Yöntemleri
SMMM Karşlaştırmalı Tablolar Analizi ( Tutar Karşılaştırması )
SMMM Yüzdeler Analizi ( Dikey Yüzdeler )
SMMM Eğilim Yüzdeleri Analizi ( Trend )
SMMM Oran Analizi ( Rasyo Analizi)

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39