Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

SMMM SMMM Maliz Analiz Konuları  SMMM Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı

Yıl sonunda ilgili kesin hesaplarına aktarılması imkanı bulunmayan kasa, stok ve maddi duran varlık sayım noksanları tutarının, sayım fazlaları tutarının üstünde olması halinde fark kadar ayrılacak karşılıkları kapsar.

İşleyişi :
Ayrılan karşılık tutarı bu hesaba alacak “654. Karşılık Giderleri Hesabı”na borç kaydedilir, karşılık nedeninin gerçekleşmesi halinde “197. Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı” karşılığında bu hesaba borç kaydedilir.

19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR: Vadesi bir yıla kadar olan ve şimdiye kadarki hesaplar içinde yer alamayan kalemlerin izlendiği hesap grubudur. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır:

190- Devreden KDV Hesabı
191- İndirilecek KDV Hesabı
193- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı
195- İş Avansları Hesabı
196- Personel Avansları Hesabı
197- Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı
198- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı
199- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)

190- DEVREDEN KDV HESABI:
Devreden KDV Hesabını incelemeden önce kullanılan diğer KDV Hesaplarını inceleyelim.

Bilindiği gibi mal ve hizmet alışında ödenen KDV 191- İndirilecek KDV Hesabının borcunda izlenir. Mal ve hizmet satışında alınan KDV 391- Hesaplanan KDV Hesabında izlenir.

KDV işlemlerinde dönem aylıktır. Dolaysıyla her ay sonunda İndirilecek KDV Hesabı ve Hesaplanan KDV hesaplarının karşılaştırılarak kapatılması gerekir. Ay sonunda KDV ile ilgili üç durum oluşabilir:

1- KDV Hesapları Denk Olabilir:
Örnek: X işletmesinin 31.07.2008 tarihi itibariyle KDV Hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir:
B 191- İndirilecek KDV Hs. A

1.000
500
2000
300

3.800

B 391- Hesaplanan KDV Hs. A

2.000
1200
600

3.800

Temmuz ayı sonunda yapılacak kayıt şöyledir:
_________31.07.2008____________
391- Hesaplanan KDV Hs. 3.800
191- İndirilecek KDV Hesabı 3.800
______________ / _____________
Hesap tutarları eşit olduğundan hesaplar karşılıklı kapanır. Bu durum KDV Beyannamesi ile vergi dairesine bildirilecektir.

2- Hesaplanan KDV, İndirilecek KDV'den büyük olabilir.
Örnek: X işletmesinin 31.07.2008 tarihi itibariyle KDV Hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir:

B 191- İndirilecek KDV Hs. A

1.000
500
2000
300


3.800
B 391- Hesaplanan KDV Hs. A

2.000
1200
1.600
4.800

Temmuz ayı sonunda yapılacak kayıt şöyledir:
_________31.07.2008____________
391- Hesaplanan KDV Hs 4.800
191- İndirilecek KDV Hesabı 3.800
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 1.000
KDV 1.000
______________ / _____________
Mal satışı sırasında alınan KDV; mal alışı sırasında ödenen KDV'den fazla olduğu için aradaki fark KDV Beyannamesi ile vergi dairesine beyan edilecek ve ödenecektir.

2- Hesaplanan KDV, İndirilecek KDV'den küçük olabilir.
Örnek: X işletmesinin 31.07.2008 tarihi itibariyle KDV Hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir:

B 191- İndirilecek KDV Hs. A

1.000
500
2000
900
4.400

B 391- Hesaplanan KDV Hs. A

2.000
1200
800
4.000
 


Temmuz ayı sonunda yapılacak kayıt şöyledir:
_________31.07.2008____________
391- Hesaplanan KDV Hs 4.000
190- Devreden KDV Hs. 400
191- İndirilecek KDV Hesabı 4.400
______________ / _____________
Mal satışı sırasında alınan KDV; mal alışı sırasında ödenen KDV'den az olduğu için aradaki fark Devreden KDV Hesabına kaydedilecek ve bu durum KDV Beyannamesi ile vergi dairesine beyan edilecektir. Sonraki ayda ödenecek KDV çıkması halinde bu tutar mahsup edilerek hesap kapatılacaktır.

193- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı: İşletmenin dönem içinde elde ettiği gelirleri için ödediği GV, KV gib vergilerin kaydedildiği hesaptır. Dönem sonunda bu tutar şirketin durumuna göre vergi tutarından mahsup edilecek ya da ortaklardan tahsil edilerek hesap kapatılacaktır.

195- İş Avansları Hesabı: İşletme ortak veya personeline işletme adına herhangi bir işlemin yapılması için verilen avansların izlendiği hesaptır.

196- Personel Avansları Hesabı: İşletme personeline ücretinden kesilmek üzere veya herhangi bir işin yapılması amacıyla verilen yolluk avanslarının izlendiği hesaptır.

Örnek: 1- İşletme personeli X'e 10.000 liralık mal alımı için sözleşme yapmak, mal avansı ödemek üzere 2.000 YTL ve yolluk olarak 1.200 YTL ödenmiştir.
______________ / _____________
195- İş Avansları Hs. 2.000
196- Personel Avansları Hs. 1.200
100- Kasa Hesabı 3.200
______________ / _____________

2- Personel sözleşmeyi yaparak iş gezisinden dönmüştür. Mal siparişi için 2.000 lira avans ödemiş, kişisel harcamaları içinse 700 YTL fatura göstermiştir. Personel kalan tutarı işletmeye nakit olarak ödemiştir.

______________ / _____________
159- Verilen Sipariş Avansları Hs. 2.000
770- Genel Yönetim Giderleri Hs. (*) 700
100- Kasa Hs. (**) 500
195- İş Avansları Hs. 2.000
196- Personel Avansları Hs. 1.200
______________ / _____________
(*) Personelin faturalı harcamaları gider olarak kaydedilecektir.
(**) Personelin faturalı harcamalarından sonra kalan kısım (iş avansından da kalan olabilir) işletmeye ödenecektir.

197- Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı: Sayım esnasında ortaya çıkan her türlü noksanların kaydedildiği hesaptır. Noksanlığın sebebi tesbit edilene kadar bu hesabın borcunda izlenir. Kasa hesabı konusunda anlatılmıştır.

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39