Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

SMMM SMMM Maliz Analiz Konuları  SMMM SMMM Mali Analiz Aktif Bilanço

Karşılaştırmalı Bilanço Analizinin Yorumlanması

Karşılaştırmalı olarak düzenlenen bilançoların oluşan artış ve azalışları rakam ve yüzde olarak karşılaştırması yapılır. Önemli tutar ve yüzde olarak değişiklik gösteren bilanço kalemleri tespit edilir. Tespit edilen bilanço kalemlerindeki değişikliklerin diğer bilanço kalemleriyle ilişkisi kurulmaya çalışılır. Böylelikle analiz yapılmış olur. Tespit edilen hususlarla ilgili yorum tamamlanarak ilgili kişi veya kuruluşlara analiz sonuçlan bildirilir.

Bu analiz tekniğinde mali analistin görevi yalnızca bilanço kalemlerindeki değişiklikleri saptamak değil, değişikliklerin nedenini saptamak ve gelişmelerin olumlu olup olmadığını tespit etmektir.

BİLANÇO HESAPLARI
Bilançoda yer alan;
  varlık, yabancı kaynak , öz kaynak ve nazım hesaplara bilanço hesapları denir.
Varlık hesapları aktif hesaplar,
yabancı kaynak ve öz kaynak  hesapları pasif hesaplar olarak  bilinir.

Aktif hesaplar ; işletmenin sahip olduğu ekonomik varlıklarını gösteren hesaplardır. 
Diğer bir deyişle, işletmenin kaynaklarını nasıl kullandığını gösterir.

Aktif hesaplar içerisinde yer alan varlık hesaplarının ticari faaliyetlerde kullanılma, devir olma  ve paraya çevrilebilme hızları birbiri ile aynı değildir.
Bu nedenle ;
SMMM aktif hesaplar dönen varlıklar ve duran varlıklar olmak üzere iki gruba ayrılır.
SMMM Bilanço hesapları  faaliyet döneminin sonunda izleyen faaliyet dönemine aktarılır.
SMMM Bilanço hesapları yalnızca bir faaliyet dönemine ait olarak kullanılan hesaplar değildir.
SMMM Pasif hesaplar içerisinde yer alan borç hesaplarının geri ödeme süreleri aynı değildir.
Bu nedenle;
pasif hesaplar kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar olmak üzere üç gruba ayrılır.

Nazım hesaplar;
Ticari işlem ortaya çıktığı tarihte işletmenin bilanço, gelir tablosu ve/ veya maliyet hesapları üzerinde etkisi olmayan, ancak işletmeyi belli bir taahhüt altına sokan ve ileride işletmenin varlıkları, kaynakları, gelirleri, giderleri ve maliyetleri üzerinde etkisi bulunabilmesi söz konusu olan işlemleri izlemek amacıyla kullanılan hesaplardır.

Gelir tablosunda; yer alan gelir,gider dönem net karı veya zararı hesaplarına gelir tablosu hesapları adı verilir.

Gelir tablosu hesapları gider hesaplar ve gelir hesapları olarak iki gruba ayrılır.

Gelir tablosu hesapları bir faaliyet dönemine ait hesaplar olmaları nedeniyle faaliyet döneminin sonunda gelir tablosu hesapları dönem karı ve zararı hesabına devredilerek kapatılır ve dönem net karı veya zararı hesaplanır.

İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve faaliyet konusu olan mamul ve hizmetlerin üretiminde planlanan biçim ve niteliklere  getirilebilmesi amacıyla yapılan giderlerin ve maliyetlerin izlendiği hesaplar maliyet hesaplarıdır.

Maliyet hesapları maliyet - gider, yansıtma ve fark hesapları olarak gruplandırılır.

Maliyet hesapları bir faaliyet dönemine ait hesaplar olmaları nedeniyle faaliyet döneminin sonunda ilgili stok, maliyet ve  gider hesaplarına devredilerek kapatılır.
 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39