Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » 257 Birikmiş Amortismanlar (-)

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı: Maddi duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde hesaben yok edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır. Pasif karakterli bir hesaptır.

Amortisman: Duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade eder.

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının İşleyişi: Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir, satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise birikmiş amortismanlar hesabına borç kaydedilir, ilgili varlık hesabına da alacak kaydedilir.

BORÇ

257 BİRİKMİŞ AMORTSİMANLAR HS

ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

 

Amortisman Tutarının Hesaplanması: En çok kullanılan amortisman yöntemleri: normal amortisman yöntemi ve azalan bakiyeler yöntemidir.

Normal amortsiman yöntemi: Eşit tutarlı amortsiman yöntemi olarak ifade edilmektedir. Bu yönteme göre amortisman tutarı maddi duran varlığın tutarına sabit bir amortisman oranı uygulanır veya tutarın ekonomik ömüree bulunmasıyla hesaplanabilir.

Örnek: İşletme 10.000 TL değerinde bir demirbaşı almıştır. KDV % 18 hariç. Demirbaşın ekonomik ömrü 5 yıldır. Amortisman hesaplamasını ve muhasebe kaydını yapınız.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................Tarih......................................

255 Demirbaşlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı
 

Peşin demirbaş alınması
 

 

10.000
1.800

 

 


11.800
 

Amortisman oranı: 1 / Ekonomik Ömür

1 / 5 = 0,20 yani % 20 dir.

10.000 x % 20 = 2.000 TL yıllık amortisman tutarı

veya;

Amortisman tutarı: Tutar / Ekonomik Ömür

10.000 / 5 = 2.000 TL yıllık amortisman tutarı

Amortisman Tablosu:

Yıllar

Yıllık Amortisman Tutarı

Birikmiş Amortisman

Kalan Tutar

2009
2010
2011
2012
2013

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
 

2.000
4.000
6.000
8.000
10.000

8.000
6.000
4.000
2.000
0


Dönem sonundaki muhasebe kayıdı:

2

....................................Tarih......................................

770 Genel Yönetim Gideri Hesabı

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı
 

Demirbaşa amortisman ayrılması
 

 

2.000

 


 

2.000
 


Azalan Bakiyeler Yöntemi:
Kalan değerler üzerinden amortisman olarak hesaplanır. Normal amortisman oraının 2 katı alınır, ancak bu oran % 50 yi geçemez. Amortisman oranı net değer üzerinden hesaplanır, yani varlığın tutarından ayrılmış birikmiş amortismanlar çıkarılır. Son yılda ise tutarın tamamı amortisman olarak yazılır.

Örnek: İşletme 10.000 TL değerinde bir demirbaşı almıştır. KDV % 18 hariç. Demirbaşın ekonomik ömrü 5 yıldır. Amortisman hesaplamasını ve muhasebe kaydını yapınız.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................Tarih......................................

255 Demirbaşlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı
 

Peşin demirbaş alınması
 

 

10.000
1.800

 

 


11.800
 

Amortisman oranı: 1 / Ekonomik Ömür

1 / 5 = 0,.20

0.20 x 2 (iki katı alınır) = 0,40 yani % 40 dır.

10.000 x % 40 = 4.000 TL yıllık amortisman tutarı

Amortisman Tablosu:

Yıllar

Tutar

Yıllık Amortisman Tutarı

Birikmiş Amortisman

2009
2010
2011
2012
2013

10.000
6.000
3.600
2.160
1.296

4.000
2.400
1.440
864
1.296

4.000
6.400
7.840
8.704
10.000


Dönem sonundaki muhasebe kayıdı:

2

....................................Tarih......................................

770 Genel Yönetim Gideri Hesabı

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı
 

Demirbaşa amortisman ayrılması
 

 

4.000

 


 

4.000
 


Maddi Duran Varlıkların Satılmasında Amortisman:
Bu varlıklar satılırsa, maddi duran varlığa ilişkin birikmiş amortisman hesabıda kapatılır. Varlığın satışından kâr elde edilirse 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabına alacak olarak kaydedilir, zarar meydana gelirse ise 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç olarak kaydedilir.

Örneğin devamı: İşletme ertesi yıl aldığı demirbaşı 7.500 TL ye satıyor. KDV % 18 hariç. (Azalan bakiyeler yöntemi)

1

....................................Tarih......................................

100 Kasa Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı
 

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs
 

Demirbaşın satılması
 

 

8.850*
4.000

 

 

 


10.000
1.350*
1.500
 

* 7.500 x %18 = 1.350
*
7.500 + 1.350 = 8.850

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39